Kişisel Verileri Koruma


ULAŞIM PARK ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

Ulaşım Park A.Ş.Çağrı Merkezini arayanların veya Çağrı Merkezi tarafından aranılan kişilerin, paylaşmış olduğu ad-soyadı, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

b) Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

c) Şirketimizin danışma, bilgi, kalite kontrol ve pazarlama hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

d) Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Bu kişisel veriler mevzuattan kaynaklı zorunluluklar, sözleşmesel gereklilikler ve Çağrı Merkezi yönetim sürecini yürüten firma dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket’in Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli adresine yazılı olarak iletebilirsiniz”.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Ulaşım Park A.Ş. Yahya Kaptan Mah. Elzem Sok.68/5, İzmit/Kocaeli (“Ulaşım Park” şeklinde anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1.                  Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi)

Tarafınıza ait kişisel veriler, hizmet ilişkisinin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak; iş istek formu, iş sözleşmesi, özlük dosyası içeriğine ait çeşitli dokümanlardan, fiziksel mekânlar, şirket kurumsal maili ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

Bu bağlamda; iş sözleşmesinin ve görev tanımının kapsamı gereği Ulaşım Park ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen; sağlık veriler dahil olmak üzere, işlenen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

•          İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri ve ibraz edildiği takdirde T.C. Kimlik Kartı ya da Sürücü Belgesinin fotokopisi,

•          Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) gibi iletişim verileri,

•          Bordrolar ve maaş ödeme bilgileri, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, banka hesap numarası, kredi kartı bilgisi, IBAN numarası gibi finansal veriler,

•          Görev tanımı ve insan kaynakları sürecinin yürütülmesi gereği bulunması gereken özel nitelikli kişisel veriler (Sendika dernek/vakıf üyelikleri, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, tarafınızca sunulan sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekimince takip edilen işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri,)

•          Mesleki Deneyim Verileri (öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, alınan kurslar)

•          Aile ve Yakını Verileri (evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası)

•          Çalışma-Özlük Verileri (Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi dairesi ve numarası, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil numarası, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil numarası, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalışılan projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, izin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunulacak adres/telefon)

•          Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,

•          Web sitesi kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri,

•          Diğer veriler (askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri, işyerinde bulunulan sırada alınan açık-kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydı).

2.                  Kişisel Verileri İşleme Amaçları

·  İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

-          Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

-          Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

-          Bordrolama işlemlerinin yapılmasının sağlanması

-          Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

· İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla özellikle;

-          Personel özlük dosyasının oluşturulması

-          SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

-          Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

-          Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi

-          Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması

-          İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin bildirim, işlem ve ödeme yapılması

-          İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

-          İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

-          Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması

-          Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket bünyesinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

-          İşyeri güvenliğinin sağlanması

-          Şirket binasına çalışanın giriş çıkışının güvenliği ve takibi

-          Yönetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından şirket sistem ve uygulamalarının kişisel verilerin güvenliği doğrultusunda tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

-          Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

-          Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket yönerge ve sair politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    

-          KVKK bağlamında iç işleyişin şirket Yönergesi doğrultusunda olmasının temini

-          Çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması

-          Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

-          Çalışanlarla iletişimin ve yazışmaların sağlanması

-          Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi

-          Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi

-          Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması

-          Kartvizit basımının sağlanması

-          Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

-          Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

-          Çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, kullandırılması

-          Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi yolu ile kişisel verilerin güvenliğinin temini

-          Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi

-          Çalışanlara eğitim verilmesi

-          Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

-          Şirketle ilgili çeşitli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması

-          Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

-          Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması

-          Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

-          Kalite, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme amacıyla analiz ve sair işlemlerin yapılması,

-          Acil durum eylem planı oluşturulması ve acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

-          Memnuniyet anketi analizi yapılması

-          Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.    

3.                  Kişisel Verilerin Aktarılması

Güvenliğiniz ve yasal yükümlülüklerinin ifası amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkemeler gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

            Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

-          Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile LOGO muhasebe programında işlenmektedir. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

-          Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.

-          Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

-          Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

-          İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

-          Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla;

-          Danışmanlık hizmeti aldığımız vergi danışmanlarıyla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    

-          Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketlere ve kurumlara kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

-          Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.

-          Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda hizmet aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinilebilir.

4.                  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Ulaşım Park’ın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Ulaşım Park’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim.

İşbu kişisel verilerimin toplanmasının hukuki sebebi ve amaçları, başlıca yukarıda sayıldığı şekildedir.

5.                  Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

•          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

•          Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

•          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

•          Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili, bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, “https://www.ulasimpark.com.tr/” web adresinde ve Danışma’da bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

*    Yahya Kaptan Mah., Elzem Sok, No:68/5, İzmit/Kocaeli adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla iletebilir,

*   ulasimparks01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla müracaat edebilirsiniz.

Ulaşım Park A.Ş. tarafından hazırlanıp sunulan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladım. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin ULAŞIM PARK ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda; işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım ve başvuru hakkıma dair detaylı bilgilendirildim.

                                                                                                          İmza:

Ulaşım Park A.Ş.

Mersis Numarası:

İletişim

Kep: ulasimparks01.kep.tr

Posta: Yahya Kaptan Mah., Elzem Sok, No:68/5, İzmit/Kocaeli


 [MY1]Bildirilen programı yazalım.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Ulaşım Park A.Ş. (Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli (“Ulaşım Park” şeklinde anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1)      Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi)

Tarafınıza ait kişisel veriler, hizmet ilişkisinin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak; iş istek formu, iş sözleşmesi, özlük dosyası içeriğine ait çeşitli dokümanlardan, fiziksel mekânlar, kurumsal şirket maili ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

Bu bağlamda; iş sözleşmesinin ve görev tanımının kapsamı gereği Ulaşım Park ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen; sağlık veriler dahil olmak üzere, işlenen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

·         İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri ve ibraz edildiği takdirde T.C. Kimlik Kartı ya da Sürücü Belgesinin fotokopisi,

·         Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri,

·         Görev tanımı ve insan kaynakları sürecinin yürütülmesi gereği bulunması gereken özel nitelikli kişisel veriler (Sendika dernek/vakıf üyelikleri, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu)

·         Mesleki Deneyim Verileri (öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, alınan kurslar)

·         Aile ve Yakını Verileri (eş ve çocukların adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası)

·         Çalışma-Özlük Verileri (Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, Tasarrufu Teşvik Fonu numarası, vergi dairesi ve numarası, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil numarası, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil numarası, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalışılan projeler vb.)

·         Web sitesi kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri,

·         Diğer veriler (askerlik tecili, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri, işyerinde bulunulan sırada alınan açık-kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydı)

Özgeçmişiniz ve bizimle paylaştığınız diğer belgelerde üçüncü kişilere ait kişisel veriler (isim, iletişim vb.) yer almakta ise, bu verilerin güvenliğinden yalnızca tarafınızın sorumlu olduğunu bilgilerinize sunarız. Lütfen açıkça istenmedikçe bu tür verileri paylaşmayınız.

 

2)      Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir:

-          İş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

-          Şirket bünyesinde güvenliğin sağlanması, şirket binasına giriş çıkışın güvenliği ve takibi,

-          Yönetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından kişisel verilerin güvenliği doğrultusunda tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket yönerge ve sair politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    

-          Şirketle ilgili çeşitli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için toplu elektronik posta ve SMS yönetiminin sağlanması

-          Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.    

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Ulaşım Park ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir.

3)      Kişisel Verilerin Aktarılması

Güvenliğiniz ve yasal yükümlülüklerinin ifası amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mahkemeler gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    

-          Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ve kamu kurumları ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere/kurumlara kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

-          Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca verilerin güvenliği temin edilerek saklanabilmesi için, arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.

Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

4)      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; çeşitli sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Ulaşım Park’ın faaliyet konusuna dahil işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Ulaşım Park’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerin toplanmasının hukuki sebebi ve amaçları başlıca yukarıda sayıldığı gibidir.

5)      Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

*  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca; kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, “https://www.ulasimpark.com.tr/” web adresinde ve Danışma’da bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•          Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla iletebilebilir,

•          https://www.ulasimpark.com.tr/ adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla  müracaat edebilirsiniz.

Ulaşım Park A.Ş. tarafından hazırlanıp sunulan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okudum ve anladım. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin ULAŞIM PARK ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda; işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile  kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım ve başvuru hakkıma dair detaylı bilgilendirildim.

                                                                                                                      İmza:

 

Ulaşım Park A.Ş.

Mersis Numarası:

İletişim:

Kep: ulasimparks01.kep.tr

Posta: Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA

 KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Ulaşım Park A.Ş. (Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli (“Ulaşım Park”olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde; güvenlik kamerasıyla görüntü ve ses kaydınızın alınması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde; fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1)      Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Tarafınıza ait görüntü ve ses kaydı, hizmet ilişkisinin kapsamına bağlı olarak; kayıt kabul, çağrı merkezi, fiziksel mekânlar aracılığıyla görsel, işitsel ve elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

Bu bağlamda; hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde ULAŞIM PARK ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen, işlenen kişisel verileriniz görüntü ve ses kayıtlarınızdır.

ULAŞIM PARK içerisinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

2)      Kişisel Verileri İşleme Amaçları

 

·         Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

·         Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi yolu ile kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ULAŞIM PARK ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

3)      Kişisel Verilerin Aktarılması

Bahse konu kişisel verileriniz sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

-          Güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişiler ile,

-          Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,

-          Mahkemeler, diğer adli makamlar ve diğer yetkili merciiler ile paylaşılabilmektedir.

            Daha detaylı bilgi için yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

4)      Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca haklarınız;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, “https://www.ulasimpark.com.tr/” web adresinde ve Danışma’da bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle;

•          Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli adresine bizzat teslim ederek veya Noter kanalıyla iletmek suretiyle,

•          ulasimparks01@kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.

 

Ulaşım Park A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) kapsamında Ulaşım Park A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Veri sorumlusu sıfatına sahip yukarıdaki adı geçen Şirketimiz tarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, doğrudan tarafınızla ya da temsilcisi olduğunuz tüzel kişilik ile olan ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1)      Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Yöntemi, Amacı ve Sebepleri

Tarafınıza ait kişisel veriler, hizmet ilişkisinin niteliğine bağlı olarak; fiziksel başvuru, çağrı merkezi, web sitesi kullanımı gibi internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

Bu bağlamda; hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde satış hizmetlerine ilişkin sunum, tanıtım, bilgilendirme ile pazarlama hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uyulması, iş birliği içerisinde olduğumuz diğer kişiler ile olan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi, talep edilen diğer hizmetlerin sunulabilmesi, hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

2)      Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Hangi verilerin işlendiğini, verilerin amacına uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, “https://www.ulasimpark.com.tr/” web adresinde ve Danışma’da bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle; Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli adresine bizzat teslim ederek veya Noter kanalıyla iletmek suretiyle, ulasimparks01@kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İşbu formun bir sureti size verilmiştir.

ONAM:

Kendi el yazınız ile “Okudum anladım” yazınız:

……………………………..               Tarih: ……./……/…….. Saat: ……………..                        İmza:         

Tercüman (Kişinin Dil /İletişim Problemi Var İse)

Ad Soyad:                                                                                                                                  İmza:  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) kapsamında Ulaşım Park A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Veri sorumlusu sıfatına sahip yukarıdaki adı geçen Şirketimiz tarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, doğrudan tarafınızla ya da temsilcisi olduğunuz tüzel kişilik ile olan ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1)      Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Yöntemi, Amacı ve Sebepleri

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Diğer ziyaretçi verileri; Ziyaretçi giriş/çıkış kayıtları

Şirket’imizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

   * Ziyaretçilerin takibinin yapılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

2)      Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Hangi verilerin işlendiğini, verilerin amacına uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, “https://www.ulasimpark.com.tr/” web adresinde ve Danışma’da bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle; Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak, No:68/5, İzmit/Kocaeli adresine bizzat teslim ederek veya Noter kanalıyla iletmek suretiyle, ulasimparks01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İşbu formun bir sureti size verilmiştir.

ONAM:

Kendi el yazınız ile “Okudum anladım” yazınız:

……………………………..               Tarih: ……./……/…….. Saat: ……………..                        İmza:         

Tercüman (Kişinin Dil /İletişim Problemi Var İse)

Ad Soyad:                        

İmza:  

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

1. Gizlilik Politikası

Ulaşım Park A.Ş.’ye (kısaca Ulaşım Park olarak anılacaktır.) ait olan kurumsal web sitesini kullanan ziyaretçilerin bu kullanım sırasında paylaşacakları veya kuruma gelerek kendi beyanları ve “açık rıza”ları ile bizzat verecekleri veriler tarafımızca işlenebilir. Şirket; ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda, şirketimiz faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve şirketimiz adına veri işleyenlerden verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere; gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak, mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel bilgiler, ilgilisinin onayı olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışacak olursa, bu kuruluşların da kurumumuzun gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Yasal mevzuat gereği, çalışanlarımızın ve ürün veya hizmet sunduğumuz kişilerin kurumumuzdan gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde, güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin sunulan bu bilgiler, hiçbir şekilde diğer üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, FSM Sağlık Grubu/Şirketleri tarafından re’sen yahut veri sahibi başvurusu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Kurumumuzun faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla işlediği veriler, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, mevzuatın öngördüğü azami süre kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen sürenin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

Kurumumuz, Gizlilik Politikamızı güncel tutmak ve ilgili mevzuatlara uygun hale getirmek adına önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik politikasında değişikliklerin gerçekleştirilmesi durumunda, güncellenen politika web sitemizde ilan edilecektir. Bu politika en son ../../2019 tarihinde güncellenmiştir.

2. Çerez Politikası

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

 

Son güncelleme tarihi: XX.XX.2019

 

Aydınlatma Metni Hakkında

Ulaşım Park (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımıza ait https://www.ulasimpark.com.tr/ internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.

 

Ulaşım Park olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

* Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

* Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak kapsamında mevcut sunucuların ve bant genişliğinin yeterli olup olmadığının, belirli zaman aralıklarında Site yoğunluğunun tespiti ve buna bağlı olarak sistem hızlandırma ayarlarının yapılarak ziyaretçilerin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi.

* Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Kullanıcının geçmişte gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin ve sorguların saklanması ve bu sayede sonraki ziyaretlerde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması. Ziyaretçinin hareketlerine göre ilgisini çekebilecek üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak.

* İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanımının Kontrolü

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

* Adobe Analytics

* AOL

* Google Adwords

* Google Analytics

* Google Chrome

* Internet Explorer

* Mozilla Firefox

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

* Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara doğması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, “https://www.ulasimpark.com.tr/” web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle;

•       Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak No 68/5 İzmit/KOCAELİ adresine bizzat teslim ederek ya da Noter kanalıyla veya,

•      ulasimpark@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ 

AÇIK RIZA FORMU(Müşteri Gerçek Kişi İse İmzalatılacak)

Ulaşım Park A.Ş. (“Ulaşım Park” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanıp tarafıma sunulmuş “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni”nde detaylı olarak yer alan bilgilendirmeler çerçevesinde, kişisel verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Şirketin meşru menfaatleri haricindeki diğer işleme amaçları bakımından gerektiği ölçüde işleyebilmesi ve aktarabilmesi hususlarına ilişkin olarak AÇIK RIZAM talep edilmektedir.

Bu bağlamda; tarafıma ait kişisel verilerimin, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak, fiziksel başvuru, çağrı merkezi, web sitesi kullanımı gibi internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri yöntemleri kullanarak sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak tarafınızca elde edilip işlendiği konusunda “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni”ni okuyarak bilgilendirildim. Ayrıca, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 kapsamında tarafıma tanınan hakları aynı metinde okuyarak anladım.

Bu kapsamda;

1.      Hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde satış hizmetlerinin sunulması ve tanıtımı, bilgilendirme ile pazarlama hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uyulması, iş birliği içerisinde olduğumuz diğer kişiler ile olan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi, talep edilen diğer hizmetlerin sunulabilmesi, hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla yukarıda belirtilen işleme amaçlarına uygun  genel ve özel nitelikli diğer kişisel verilerimin işlenmesini;

2.      Bu şekilde işlenen kişisel verilerin ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öngörülen bilgi, saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tarafımca talep edilebilecek olan diğer hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla daha iyi ve kaliteli hizmet sunulabilmesi ve mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere Şirketinizin hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlara aktarılmasını, ben aksini bildirmedikçe ULAŞIM PARK bünyesindeki şirketler kamu kurumları tarafından her türlü pazarlama faaliyetleri, bilgilendirmeler, tanıtımlar, anketler, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmalarındaki uygulamalarda kullanılmasını, saklanmasını ve bu uygulamalar ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim temsilcisi bulunduğum kişilere ULAŞIM PARK ve bünyesindeki ile bağlı olduğu şirketler, kamu kurumları tarafından SMS, e-posta, telefon ve her türlü iletişim yolu ile ulaşılmasını kabul etmekteyim.

3.        Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarım

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

* Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerimin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep etme,

* Kişisel verilerimin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebim ile ilgili bilgilendirilmesini isteme,

* Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma ayrıca bilgi verildi.

 

Yukarıda yer verilen tüm hususları hiçbir baskı altına kalmaksızın açıkça AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Kendi el yazınız ile “Okudum anladım, açık rızam ile kabul ediyorum” yazınız:

 

…………………………….                                                                                           İmza:

 Tercüman

(Kişinin Dil /İletişim Problemi Var İse)

Ad Soyad:                                 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

 

Başvuru Tarihi: ......... / ......... / ..........

Bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında oluşturulmakla Veri Sorumlusu Ulaşım Park A.Ş.’ye (“Ulaşım Park” olarak anılacaktır) başvuru hakkının kullanılması amacıyla doldurulmaktadır. İşbu formda yer alan kişisel verileriniz, mezkûr Kanun’un Madde 5/2-ç (“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”) bağlamında işlenecek olup aynı Kanun kapsamında korunacaktır.

Lütfen seçiniz:

(  ) Kendinize ait kişisel veriye ilişkin başvuru

(  ) Başkasına ait kişisel veriye ilişkin başvuru (19 yaşından gün almamış kişilerin ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi veya ilgili kişinin bu yönde açıkça özel vekalet vermiş olduğu kişiler)

A. Başvuruda Bulunan Kişinin Bilgileri:

Adı Soyadı: .................................................................... T.C. Kimlik No: .......................................................

Telefon Numarası: .................................................................................................................

E-posta Adresi: .......................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

B. Talep Konusu Kişisel Veri Sahibinin Bilgileri:

Adı Soyadı: ..................................................................................

T.C. Kimlik No: ............................................................................

Telefon Numarası: ...........................................................................................................................................

E-posta Adresi: .................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

C. Lütfen Ulaşım Park ile olan ilişkinizi belirtiniz

(“Müşteri, mevcut çalışan, eski çalışan, Ulaşım Park’a hizmet sunan firma çalışanı vb.)

1.         Müşteri iseniz; Şirketten aldığınız mal veya hizmeti aşağıda belirtiniz

.……………………………………..…………………..……...…………….…....................................................

...................................................................................................................................................................

2.         Şirketimiz bünyesinde çalışan iseniz;

         Mevcut Çalışanım

         Eski Çalışanım-Çalıştığım Dönem ve Pozisyon: .......................................................................................

         Diğer: .........................................................................

 

Başvuru Sahibinin İmzası:

 

D. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

.....................................................................................................................................................................……...………………………………..…………………..……...…………….…..................................................................................................................................................................................................................................................……………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (Talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kanun’un 13/2 maddesi gereğince Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.)

E. Lütfen başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

•           Adresime gönderilmesini istiyorum

•           E-posta adresime gönderilmesini istiyorum: 

•           Elden teslim almak istiyorum

Vekâleten talep edilmesi durumunda özel nitelikli kişisel veriler dahil olacak şekilde vekil edenin kişisel verilerine ilişkin vermiş olduğu özel vekâletname veya yetkili kişinin özel yetkisini gösterir belgenin olması gerekmektedir.

F. Bu formu doldurarak,

●          İmzalı bir örneğini Yahya Kaptan Mah., Elzem Sokak No 68/5 İzmit/KOCAELİ adresine bizzat teslim edebilir veya noter aracılığıyla gönderebilir,

●          ulasimpark@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla (teyit üzerine) iletebilirsiniz.

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, ULAŞIM PARK ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, ULAŞIM PARK tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili doğru ve kanuni süresi içerisinde yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ULAŞIM PARK, ek evrak ve bilgi (kimlik kartı, pasaport, vekaletname, sureti gibi) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya cevaplarımızın belirttiğiniz adreslere gönderimi esnasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı ULAŞIM PARK sorumluluk kabul etmemektedir.                                                           

                                                                                   Tarih: .......... / .......... / ............

                                                                                   Başvuru Sahibinin İmzası:

 

 

Elden teslim edilmesi halinde teslim alan personel tarafından doldurulacaktır:

Teslim Alanın Adı Soyadı: ............................................................

Teslim Alanın İmzası: